header banner
Default

Er is een grote kans op baan voor starters in chemie en life sciences


Table of Contents

Starters die hun loopbaan willen beginnen binnen de chemische of life sciences sector hebben weinig te klagen, blijkt uit onderzoek van C2W, KNCV en adviesbureau Berenschot. Ruim drie kwart van de young professionals vindt binnen zes maanden na hun afstuderen een relevante baan.

Het onderzoek laat zien dat 65% van chemici direct na hun afstuderen – dat wil zeggen: binnen twee maanden – direct een baan weet te vinden en nog eens 16% van alle respondenten lukt het om binnen de vier maanden daarop aan de slag te gaan. Verder lukt het 8% van de young professionals om binnen een half jaar tot een jaar na afstuderen een werkgever te vinden, terwijl 7% minder dan een jaar nodig heeft.

Tijd tot het vinden van een baan in afstudeerrichting

De onderzoekers vroegen respondenten verder hoe goed hun eerste baan in hun ogen aansloot op hun gevolgde opleiding en vakgebied. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen de aansluiting op zowel de praktijkervaring, soft skills (competenties) en theoretische kennis. Uit de resultaten blijkt dat chemische technologen de theoriekennis het best vinden aansluiten op hun eerste baan, terwijl biochemici juist de praktijkervaring het beste zien matchen. Afgestudeerden met een life sciences achtergrond zien de beste aansluiting als het gaat om de soft skills die de nieuwe baan vereist.

Arbeidsvoorwaarden

VIDEO: Origins of Life: Chemical Origins - Early Earth - Chemistry and Energy Sources | Sarah Maurer
Complexity Explorer

Het onderzoek van KNCV (de grootste chemische beroepsvereniging van Nederland), C2W, een platform voor professionals uit de chemie & life sciences sector (en ledenblad voor de KNCW) en Berenschot (een organisatieadviesbureau uit Utrecht) keek ook naar de financiële vooruitzichten van starters in de branche. Afhankelijk van de rol die de respondenten zullen bekleden, verdienen ze naar verwachting tussen de €38.800 (gemiddeld salaris van een Analyst op HBO-niveau) en €52.500 (gemiddeld salaris voor een postdoc medewerker).

Starten in chemie en life sciences

Ter verdere illustratie, een beginnend Laborant op HBO niveau kan uitkijken naar een gemiddeld salaris van zo’n €38.000, een Research Technician verdient gemiddeld zo’n €40.600 en een Senior Analyst/Senior Technician kan uitkijken naar zo’n €45.200.

In ruil voor hun goede arbeidsvoorwaarden worden professionals binnen de chemie- en life sciences sector geacht hard te werken. Twee derde van de respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek geeft aan dat ze overuren maken, gemiddeld zo’n vijf uur per week. Managers die werken in sales en marketing draaien de meeste overuren.

Sources


Article information

Author: Jodi Bowers

Last Updated: 1703884442

Views: 1154

Rating: 4 / 5 (63 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jodi Bowers

Birthday: 1943-11-26

Address: 84028 Davis Valley Suite 654, Rodriguezside, HI 94797

Phone: +3895775390801308

Job: Article Writer

Hobby: Surfing, Wine Tasting, Bird Watching, Running, Coin Collecting, Mountain Climbing, Hiking

Introduction: My name is Jodi Bowers, I am a apt, variegated, persistent, brilliant, tenacious, welcoming, important person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.